KVKK - Elektro Kalori Başvuru Formu

Elektro Kalori                                        

22.06.2020

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

(a) Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

(b) Noter vasıtasıyla,

(c) Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret AŞ

Adres: Murakıp sok. No: 18/1 34425 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret AŞ

Adres: Murakıp sok. No: 18/1 34425 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla   [KEP-adres]        

elektrokalori@hs03.kep.tr

Epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

İsim:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon Numarası

 

Eposta

Adres:

 

 

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi yandaki boşlukta işaretleyiniz veya yazınız.

 

Çalışan Adayı

 

 

İş ve Çözüm Ortağı

 

Eski Çalışan

 

 

Eski Taşeron Çalışanı

 

Müşteri

 

 

Hissedar/Ortak

 

Müşteri Çalışanı

 

Çalışan Aile Bireyleri ve Yakınları

 

Tedarikçi

 

Referans Kişi

 

Tedarikçi Çalışanı

 

Veli/Vasi/Temsilci

 

Sevkiyat Çalışanı

 

Ziyaretçi

 

Diğer

 

 

KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

Talebiniz internet ortamında yer alan bir içerikle ilgiliyse lütfen URL adresini belirtiniz:

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Eposta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebiliriz)

 

  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: