KVKK - Elektro Kalori Ziyaretçi Aydınlatma Metni

30.09.2020

İş bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer mevzuata uygun olarak Elektro Kalori tarafından toplanan ve işlenen ziyaretçi verilerine ilişkin iş ve işlemler hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ziyaretçilerine ait kişisel veriler, doğrudan ziyaretçilerin kendisinden veya şirketimizde güvenlik gerekçesiyle kurulu olan CCTV aracılığıyla elde etmektedir. Toplanan bu veriler ve kişisel veri toplama ve işleme amaçları şunlardır;

Kişisel Veri Kategorisi

Veri Toplama ve İşleme Amacı

Kimlik

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Araç Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

 

Bu amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel veriler yukarıda ifade edilen amaçlara uygun olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

2.Ziyaretçilerden Toplanan Kişisel Veri Kategorileri, Saklama ve İmha Süreleri

Kişisel Veri Kategorisi

Veri Türü

Saklama Ortama

Saklama Süresi

İmha Süresi (Maksimum)

Hukuki Dayanak

Kimlik

Ad-Soyadı

Ziyaretçi Kayıt Defteri

1 Yıl

1 Yıl 6 Ay

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Araç Bilgisi

Araç Plaka Numarası

Ziyaretçi Kayıt Defteri

1 Yıl

1 Yıl 6 Ay

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera Kaydı

Giriş-Çıkış Saatleri

Şifre Korumalı Kayıt Cihazında

Ziyaretçi Defteri

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl 6 Ay

1 Yıl 6 Ay

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

3.Kişisel Veri Aktarımı

Ziyaretçilerimizden toplanan kişisel veriler yukarıda ifade edilen amaçların ifası ile sınırlı olarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle paylaşılabilecektir. Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

4.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde ve dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nin 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • Ayna maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

5.Veri Güvenliği Tedbirleri

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından toplanan ziyaretçi verilerini korumaya yönelik alınmış idari ve teknik tedbirler şunlardır;

 • Çalışanlarımız için veri güvenliği konusunda periyodik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren evraklar müsvedde olarak kullanılmamaktadır.
 • Şirket bünyesinde kişisel veri içeren belgelerin imhası için kâğıt öğütme makinesi kullanılmaktadır.
 • Dijital ortamda saklanan verilerin firma dışına çıkarılmasında yönelik idari tedbirler alınmıştır.
 • Fiziksel ortamda saklanan verilere erişim kısıtlandırılmıştır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Şirketimiz sağlıklı bir veri politikası oluşturabilmek için mümkün olduğunca az kişisel veri kullanmayı ilke edinmiştir.
 • Kişisel veri güvenliğini ilgilendiren konularda rastgele denetimler şirket yetkililerimizce ve danışmanlarımızca yapılmaktadır.
 • Kişisel veri işleme şartları ortadan kalktıktan sonra toplanan veriler periyodik olarak imha edilmektedir.
 • Çalışanlarımız için kişisel verileri koruma amaçlı yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Şirket kapalı devre kamera sistemi kayıtları şifre korumalı kayıt cihazında saklanmaktadır. Kayıtlara erişim yetkisi sınırlandırılmıştır.
 • Şirket bünyesinde misafir özellikli wi-fi kullanılmaktadır.

 

6.Başvuru Süreci ve İletişim Bilgileri

Kişisel veri sahipleri 6698 sayılı KVKK ve diğer mevzuata uygun talepleri için şirket internet sayfasında linki bulunan başvuru formunu doldurarak ve imzalayarak aşağıda belirtilen şirket adresimize şahsen veya noter vasıtasıyla başvurabilir ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalayarak şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuz şirketimizce en geç 30 gün içerisinde cevaplanacak olup gelen cevap sonrası 30 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru hakkınız saklıdır.

 

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret AŞ

Adres: Murakıp Sok. No: 18/1 34425 Beyoğlu/ İstanbul / Türkiye

Tel: 444 06 65 veya +902122524656

Fax: +90 212 249 04 54

Kurumsal E-Mail: kvkk@elektrokalori.com.tr

KEP: elektrokalori@hs.01.kep.tr