Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. SATICI
Ünvanı : Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi  : Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Murakıp Sok. No:18 Karaköy/İstanbul
Faks    : +90(212) 249 04 54
Telefon: +90(212) 444 06 65
Eposta : websatis@elektrokalori.com.tr

Mersis numarası: 0331055006800023

1.2. ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

2.DİĞER TANIMLAR

2.1.İLGİLİ KANUN

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun olarak anılacaktır.)

2.2.İLGİLİ YÖNETMELİK

(RG:27.11.2014 Tarih/29188 Sayı) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Yönetmelik olarak anılacaktır.)

3.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICININ SATICIYA ait www.elektrokalori.com.tr internet sitesinden online olarak sipariş ettiği ürünlerin satışı, teslimi ve gerekirse iade prosedürü bakımından kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
4.1. Malın/ürünün/hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIYA ait www.elektrokalori.com.tr isimli internet sitesinde yer almaktadır. Sözleşmenin konusu olan mal veya hizmet ALICI tarafından SATICIYA ait www.elektrokalori.com.tr isimli siteden seçilen, elektronik ortamda sipariş verilen ve SATICI tarafından ALICIYA gönderilecek olan mallar veya ALICI tarafından sistem üzerinden online alınacak hizmetlerdir.

5. FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.Sitede malların fiyat listeleri ile sergilenmesi Türk Borçlar Kanunu m.8/2 doğrultusunda öneri, müşterinin istediği, belirlediği malları seçip kabul etmesi ise kabul işlemidir. Bu kabulün SATICIYA ulaşması ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş ve hüküm ifadeye etmeye başlamış olur. ALICININ SATICIYA ait internet sitesinden sipariş vermesi sipariş konusu malın bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceği anlamına gelmektedir. ALICI, SATICIYA ait internet sitesinden sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin okunmasından sonra onaylanması ve ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonucunda ALICI tarafından seçilen malın SATICI tarafından ALICIYA teslimi sağlanacaktır.

6.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. SATICI ilan edilen fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. ALICI tarafından sipariş verildikten sonra listelenen ve ilan edilen fiyatlarda herhangi bir yanlışlık olduğunun fark edilmesi halinde SATICI, ALICIYI site ile paylaştığı telefon numarası veya e posta adresi üzerinden bilgilendirerek doğru fiyat üzerinden siparişini onaylama veya siparişi iptal etme imkânı sunar. Ancak SATICI ALICIYA herhangi bir sebeple ulaşamazsa siparişin iptal edildiğini kabul ederek yapmış olduğu ödemeyi ALICIYA iade eder. Fiyatlandırmada hata olduğunun açıkça anlaşıldığı, bariz olduğu durumlarda ALICI tarafından ödeme yapılmış ve SATICI tarafından teslimat yapılacağı bilgisi verilmiş olsa bile malın satışı yapılmayacaktır. Açık fiyatlandırma hatasında teslimat yapıldığı hallerde ise SATICI tarafından ALICIDAN fiyat farkı veya malın iadesi istenebilecektir.

6.3.İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığında sipariş konusu malın veya hizmetin bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri, teslimat masraflarını ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini en baştan kabul eder. Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6.4. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICININ yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICININ gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICIYA teslim edilememesi durumunda, ALICININ sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Bu sözleşme yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat adresi verilmesi halinde hüküm ve sonuç doğuracaktır.

6.5. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine standartlara uygun ve sağlam bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIYI bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.7. SATICI, sipariş konusu ürünün tesliminin veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICIYA posta veya e posta yoluyla bildireceğini, 14 günlük süre içinde kendisine ödenen toplam bedeli ALICIYA iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.8. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICININ sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICININ gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIYA ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICIYA ait olacak şekilde SATICIYA iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10.İşbu sözleşmenin kabulü ile ALICI, siteye kayıt formunda paylaştığı, güncellediği adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, e-posta, SMS, telefon vb. araçlarla iletişim, pazarlama, bildirim vb. amaçlarla SATICI tarafından kendisi ile iletişime geçilebileceğini kabul ve beyan eder. ALICININ siteye girdiği telefonuna, e posta adresine vb. yapılan bilgilendirmeler ALICI tarafından öğrenilmiş sayılır.

6.11. ALICI, teslimat sırasında sözleşme konusu malı teslim almadan önce paketin üstünden muayene etmeli; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı getiren kargo görevlisinden veya teslim almaya gittiği kargo şubesinden teslim almamalıdır. Malın ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı olduğu hallerde mal teslim alınmayarak ilgili kargo görevlisine tutanak tutturulmalıdır. Aksi halde teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 

6.12. ALICI malın veya hizmetin bedelini başkasına ait bir kredi kartıyla ödemişse teslimden önce ilgili karta ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kartın sahibine ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, kart sahibinin bankasından kartın kendisine ait olduğuna ilişkin alınmış yazıyı ibraz etmesini ALICIDAN talep edebilir. ALICI bu talebi yerine getirinceye kadar geçen sürede siparişi dondurulur, makul sürede talep yerine getirilmezse SATICI, siparişi iptal edebilir.

6.13. ALICI, SATICIYA ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, gerçeğe aykırı olması hâlinde SATICININ bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları, SATICININ ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14. ALICI, SATICIYA ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi hâllerde, doğacak tüm hukuki, cezai ve her türlü sorumluluk tamamen ALICIYA ait olacaktır.

6.15. ALICI, SATICIYA ait internet sitesini kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edecek şekilde kullanamaz; başkalarının siteyi kullanmasını önleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs vb.) bulunamaz. Bu hâllerde her türlü sorumluluk ALICIYA aittir.

6.16.İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasal mevzuat gereğince geçersiz sayılması halinde sözleşmenin söz konusu hüküm dışında kalan kısmı taraflar açısından geçerliliğini aynen koruyacaktır.

6.17.ALICI her türlü dilek, şikayet ve önerilerini yukarıda verilen iletişim kanallarından ALICIYA iletebilir.

7. CAYMA HAKKI
7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar veya ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde, sözleşme konusunun Yönetmelik m.15’te ve işbu sözleşmenin 8.maddesinde sayılanlardan (Cayma hakkının istisnaları) olmaması, ürünün orijinal kutusunun, paket ve ambalajının zarar görmemesi, ürünün kullanılmaması, ürünün sıfır olma özelliğini kaybetmemesi ve yeniden sıfır şekilde satılabilir nitelikte olması şartıyla SATICIYA bildirerek hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre (cayma süresi) sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2.ALICI cayma hakkını SATICININ Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Murakıp Sok. No:18 Karaköy/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndererek veya websatis@elektrokalori.com.tr adresine e-posta göndererek kullanabilir.

7.3.Cayma hakkını kullanan ALICI, malı MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ ile SATICIYA göndermesi halinde gönderme bedelinden sorumlu değildir. ALICI, malı MNG Kargo dışında bir taşıyıcı firma aracılığıyla SATICIYA göndermesi halinde gönderme bedelinden sorumlu olur. ALICININ, malı işbu sözleşmede kararlaştırılan kargo şirketi dışında bir taşıyıcı firma ile karşı ödemeli göndermesi halinde kargo bedeli öncelikle SATICININ ALICIYA iade edeceği bedelden düşülecek veya ALICI SATICIYA kargo bedeli kadar borçlanacaktır.

7.4. Cayma hakkını kullanan ALICI bu hakkı kullanmasını takip eden 1 hafta içinde malı SATICIYA gönderecektir. İade edilen malın MNG Kargo dışında bir taşıyıcı firma ile SATICIYA gönderilmesi halinde SATICININ uğrayabileceği her türlü zarardan (malın kaybolması, hasara uğraması vb.) ALICI sorumludur.

7.5. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI tarafından iade edilecek ürünle birlikte ürünün faturasının veya iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise ALICI tarafından düzenlenen iade faturasının SATICIYA gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sipariş iadesi işleme alınmayacaktır. İade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları eksiksiz ve hasarsız şekilde SATICIYA teslim edilecektir.
7.6.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içinde toplam bedeli ve varsa ALICIYI borç altına sokan belgeleri ALICIYA iade etmekle yükümlüdür.

ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICININ nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICININ kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. İade cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ürün eksiksiz şekilde SATICIYA ulaştığında yapılır. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılması için geçecek sürenin banka ile ALICI arasındaki işlem sürecinden kaynaklandığını, olası gecikmelerden SATICIYI sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9.MÜCBİR SEBEP

9.1.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, savaş veya savaş tehdidi, terör olayları, sivil kargaşa, olağanüstü hal ilanı, doğal afet, grev, lokavt, genel salgın hastalık, kısmî veya genel seferberlik halleri, ulaşım imkansızlığı, kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı, hükümet emirleri, yasal kısıtlamalar gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA bildirir. Mücbir sebep hallerinin varlığında SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi hiçbir cezai bedel veya tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Mücbir sebep halinde SATICI sözleşmeyi feshederse kendisine ödenen satış bedelini işbu sözleşmede yazan hükümler uyarınca ve mücbir sebebin izin verdiği ölçüde ALICIYA iade eder. Mücbir sebep hallerinde ALICI da SATICININ kabul etmesi halinde siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimatı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir.

10. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ MERCİLER

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda gerekli başvurular, ALICININ Tüketici Kanunu kapsamında tüketici olması halinde, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine veya Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş. iş yerinin bulunduğu yer olan İstanbul Adliyesine yapılacaktır. ALICININ tüketici sıfatına sahip olmaması halinde olası uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

01/01/2022’den itibaren geçerli olan 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda görevli tüketici hakem heyetinin belirlenmesi için parasal sınırlar aşağıdaki gibidir:

a)10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b)Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d)Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

SATICI  ALICI
Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

 


Destek Merkeziscreen tag